Główna
O sobie
Program
Rada miasta
Dla okręgu
Arkadiusz MYRCHA
Lider listy do Sejmu Okręg nr 5

O sobie

Jestem 30 – letnim rodowitym torunianinem. Na co dzień wykonuję zawód radcy prawnego i wraz ze wspólnikami prowadzimy kancelarię prawną CAUSA MYRCHA I CIECIURA. Przez minione 4 lata miałem również zaszczyt wypełniać mandat radnego Rady Miasta Torunia.
      Pierwsze szlify charakteru nabierałem wychowując się na osiedlu Rubinkowo I, po czym przeprowadziłem się z rodziną na Jakubskie Przedmieście. Ukończyłem Szkołę Podstawową numer 23, a następnie V Liceum Ogólnokształcące w klasie o profilu humanistycznym. W 2003 roku zaczął się jeden z najciekawszych okresów mojego życia, a mianowicie podjąłem studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez 2 lata przewodniczyłem Samorządowi Studenckiemu, zbierając cenne doświadczenie zarówno w zakresie funkcjonowania uczelni wyższej, jak również organizacji życia kulturalnego i socjalnego dla trzydziestotysięcznej grupy koleżanek i kolegów.
       Od dziecka moimi największymi pasjami są sport oraz historia. Przez wiele lat byłem członkiem toruńskich klubów piłkarskich. Ważną częścią mojego życia była także 10 – letnia przygoda z zespołem folklorystycznym „Kądziołeczka”, dzięki której zawiązały się trwające do dzisiaj więzy przyjacielskie.
        W życiu kieruję się zasadą pełnego zaangażowania przy realizacji postawionych sobie celów. Wierzę bowiem, że tylko konsekwentnie i sumiennie wykonywana praca przynosi oczekiwane rezultaty.
      Jestem osobą o liberalnie zarysowanych poglądach. Stawiając na pierwszym planie wolność jednostki oraz poszanowanie jej podstawowych praw i swobód, pragnę tworzyć rzeczywistość, w której każdy obywatel będzie mógł się czuć swobodnie.

3 kierunki rozwoju miasta

Każde sprawnie funkcjonujące miasto musi prowadzić spójną i przewidywalną politykę opartą na trosce o wszystkie grupy społeczne. Rozwoju nie można bowiem budować na założeniu „jedno kosztem drugiego”. Fundamentem jest podejmowanie działań harmonijnych odpowiadającym potrzebie „godzenia jednego z drugim”.
PO PIERWSZE edukacja i przedsiębiorczość – inwestowanie w potencjał ludzki jest koniecznością! Jako miasto musimy stwarzać dogodne warunki rozwoju zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Łatwy dostęp do przedszkoli, komfortowe szkoły czy programy edukacyjne dla seniorów. Potrzebne są także miejskie narzędzia stymulujące współpracę pracodawców, środowisk naukowych i pracowników, jak informatyzacja przepływu danych, programy stażowe czy „Miejski Rzecznik Wspierania Przedsiębiorców”.
PO DRUGIE infrastruktura i bezpieczeństwo – dostępność do bazy rekreacyjno – sportowej, komfort przemieszczania się czy bezpieczne wieczory są wyznacznikami przyjaznego miasta. Sprawne ulice budowane w układzie szkieletowym to jedynie podstawa. Koniecznym jest zapewnienie osiedlom sieci dróg lokalnych zapewniających dojazd do każdej posesji. Budując drogi i chodniki pamiętajmy także o rowerzystach i użytkownikach wózków inwalidzkich oraz dziecięcych. Miasto jest dla wszystkich!
Niezwykle istotnym jest także zapewnie mieszkańcom szerokiej oferty rekreacyjno – sportowej. Wszystkie osiedla winny być wyposażone w liczne ścieżki spacerowe, boiska sportowe, zewnętrzne siłownie czy przede wszystkim place zabaw. Rolą Miasta jest stwarzanie możliwości do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia.
PO TRZECIE społeczeństwo obywatelskie – wszystkie grupy społeczne muszę mieć możliwość wypowiadania i obrony swoich racji. Mieszkańcy osiedla, pracownicy oświaty czy przedsiębiorcy powinni uczestniczyć w debacie publicznej. Doświadczenia minionych lat jednoznacznie potwierdzają zasadność konsultowania działań i wydatków środków publicznych z mieszkańcami Torunia. Poprzedzone nimi były m. in. wdrożenie Budżetu Partycypacyjnego czy rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego. Zabrakło ich zaś przed złożoną propozycją zmian w organizacji ruchu przy ul. Podchorążych czy przed planowaną likwidacją OPP Domu Harcerza. Obie te inicjatywy natrafiły na ogromne protesty mieszkańców.

Moja działalność w Radzie Miasta

        W mijającej kadencji Rady Miasta Torunia uczestniczyłem w pracach dwóch stałych komisji - Komisji Kultury, Promocji i Turystyki oraz Komisji Budżetu, w której miałem zaszczyt pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego. Członkowie Klubu Radnych PO powierzyli mi natomiast funkcję Sekretarza Klubu.
Chcąc w jak najlepszy sposób wypełniać powierzony mi mandat radnego angażowałem się także w dodatkowe prace. Wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz pracownikami Urzędu Miasta, aktywnie uczestniczyłem w pracach Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, której głównym zadaniem było opracowanie tzw. „dobrych praktyk konsultacji społecznych”. Jest to swojego rodzaju podręcznik dla mieszkańców Torunia przybliżający tematykę tego procesu.
        Miałem także przyjemność pracować w komisji miejskiej ds. stypendiów kulturalnych, która opiniuje projekty młodych toruńskich twórców ubiegających się o wsparcie finansowe dla rozwoju ich artystycznej kariery.
        Pełniąc mandat Radnego wielokrotnie występowałem na forum Rady Miasta broniąc interesu mieszkańców reprezentowanego przeze mnie Okręgu nr 4. Aktywnie uczestniczyłem także w dyskusjach nad najważniejszymi uchwałami, rezolucjami czy apelami.
        Przez 4 lata pełniłem także funkcję członka Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu

Działam skutecznie

1. „Wspieram młodych” – z mojej inicjatywy powstały:
- miejski program stypendialny dla uczniów i studentów;
- porozumienie władz miasta ze środowiskami akademickimi i pracodawców
dotyczące tworzenia atrakcyjnego rynku pracy;
- ułatwienia dla przyjezdnych studentów przystępującym do kursów na prawo jazdy.
2. „Rower miejski” - od początku kadencji zabiegałem o wdrożenie tej niezwykle atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu zarówno przez mieszkańców, jak i turystów.
3. „Tour de Pologne” - wraz z wybitnymi toruńskimi kolarzami, Michałem Kwiatkowskim i Michałem Gołasiem, podjęliśmy inicjatywę odnośnie włączenia Torunia do grona miast gospodarzy wyścigu. Działanie to zaowocowało zorganizowanie startu jednego z etapów.
4. Obrona „Domu Harcerza” - wspierałem akcję protestacyjną zorganizowaną przez pracowników i rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej, która w efekcie uchroniła tą placówkę przed likwidacją.
5. „Sprawniej w urzędach” - dążąc do podwyższenia standardu załatwiania spraw w Urzędzie Miasta wystąpiłem z inicjatywą wprowadzenia terminali zapewniających możliwość dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych.
6. „Obrona całodobowej placówki pocztowej” - wraz z grupą radnych i parlamentarzystami z regionu podjąłem działania mające na celu uchronienie jedynej w Toruniu całodobowej poczty przed likwidacją.
7. „Budżet Partycypacyjny” - inicjatywa podjęte przez klub radnych PO, dzięki której mieszkańcom wszystkie osiedla zostały wzbogacone o nową infrastrukturę czy miejsca rekreacyjne.

Jakość osiedla jest najważniejsza

1. „Podnoszenie standardu Okręgu”     - Szczególnie istotnymi kwestami dla mieszkańców są remonty nawierzchni ulic i chodników, a także zwiększanie bazy rekreacyjno – sportowej. Wychodząc temu naprzeciw skutecznie zabiegałem i popierałem następujące inwestycje:
• kapitalny remont placu zabaw przy ul. Rydygiera 6,
• budowę Orlika przy zbiegu ulic Rydygiera i Szosa Lubicka,
• remonty ulic: Targowej, Prądzyńskiego czy terenie tzw. „działek PZWN”, w tym ul. Świerkowej,
• Rozbudowę w kierunku wschodnim trasy spacerowej wzdłuż Strugi Toruńskiej na osiedlu Rubinkowo,
• budowę parkingu przy ul. Dziewulskiego,
• wyposażenie Parku przy ul. Waryńskiego w sprzęt rekreacyjny, ławeczki oraz nowe śmietniki,
2. „Wspieram placówki oświatowe”     - dzięki wspólnym z zabiegom udało się zrealizować bądź zapewnić środki budżetowe m.in. na:
• termoizolację Zespołu Szkół 31 przy ul. Dziewulskiego,
• wybudowanie parkingu i remont boiska sportowego dla Gimnazjum nr 2
• rozbudowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej dla Zespołu Szkół nr 8
• remont nawierzchni chodnika przy Przedszkolu Miejskiego nr 10.
Co ważne, przed likwidacją zostało uchronione znajdujące się na terenie okręgu IX Liceum Ogólnokształcące. Wspierałem także ZS nr 7, SP nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 w zabiegach o utworzenie liczby klas proponowanych przez grona pedagogiczne tych placówek.
3. „Uporządkowanie ruchu przy ul. Podchorążych”      - Powodzeniem zakończyła się także sprawa zmiany organizacji ruchu na osiedlu CSAiU. Po zorganizowanej przez mieszkańców akcji protestacyjnej zainicjowałem spotkanie przedstawicieli osiedla oraz miejskich służb drogowych i mundurowych, podczas którego został wypracowany kompromis w zakresie organizacji ruchu.
4. Współpracuje z Radami Okręgu      – w szczególności z Radami Okręgu: Jakubskie Przedmieście / Mokre (obecnie stowarzyszenie) oraz Rubinkowo, z którą obecnie wspólnie pełnimy dyżury dla mieszkańców tego osiedla. Zaowocowało to podjęciem wielu skutecznych interwencji w zgłaszanych przez torunian sprawach.